INSTYTUT SZTUK WIZUALNYCH

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
[ aktualności ] >> najnowszy >> Wybory 2020

Wybory 2020Szanowni Państwo!

Okręgowa Komisja Wyborcza Uniwersytetu Zielonogórskiego Okręg nr 2 (Instytut Muzyki, Instytut Sztuk Wizualnych) informuje o wyborach kandydatów do Kolegium Elektorów i Senatu spośród grup: profesorów i profesorów uczelni oraz pozostałych nauczycieli akademickich.
Miejsca i terminy głosowań poszczególnych grup wraz z liczbą mandatów do obsadzenia:

Kampus A, sala nr 4 w budynku Instytutu Muzyki, ul. prof. Z. Szafrana 19
03/03/2020 /wtorek/ spośród grupy profesorów i profesorów uczelni:
godz. 11.30 wybory kandydatów do Kolegium Elektorów – 5 mandatów
godz. 12.00 wybory kandydatów do Senatu – 2 mandaty

Kampus A, sala nr 4 w budynku Instytutu Muzyki, ul. Prof. Z. Szafrana 19
03/03/2020 /wtorek/ spośród grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
godz. 12.30 wybór kandydata do Kolegium Elektorów – 1 mandat

Uwaga! Wybór kandydata do Senatu spośród grupy pozostałych nauczycieli akademickich organizuje Okręg nr 15, w skład którego wchodzą jednostki: Instytut Muzyki, Instytut Sztuk Wizualnych, Instytut Astronomii im. Profesora Janusza Gila, Instytut Fizyki, Instytut Nauk Biologicznych:
Kampus A, sala nr 115 w budynku A-8, ul. Prof. Z. Szafrana 1
03/03/2020 /wtorek/ spośród grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
godz. 14.00 wybór kandydata do Senatu – 1 mandat

OKW Okręg nr 2 informuje, iż zgodnie z & 11 pkt. 2. oraz & 29 pkt. 2. Regulaminu Wyborczego UZ, zgłoszenia kandydatów do Kolegium Elektorów oraz do Senatu dokonuje się ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego danej grupy lub wnosi się na piśmie do właściwej komisji wyborczej na odpowiednim formularzu dostępnym we właściwej komisji wyborczej i na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie podanym w Kalendarzu Wyborczym. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata, że zgadza się kandydować, o ile nie uczestniczy on w zebraniu wyborczym. Zgoda uczestniczącego w zebraniu wyborczym kandydata może zostać wniesiona również ustnie do protokołu.

Niniejszym, OKW Okręg nr 2 ustala DYŻURY w obu podległych jednostkach, w ramach których będzie można dokonać zgłoszeń pisemnych kandydatów wraz z ich akceptacją:

02/03/2020 /poniedziałek
godz. 14.00-15.00, sala nr 105A w budynku Instytutu Muzyki, ul. Prof. Z. Szafrana 19
– Z-ca Przewodniczącej OKW Okręg nr 2 – mgr Danuta Ługowska

02/03/2020 /poniedziałek
godz. 12.15-13.15, sala 105A w budynku Instytutu Sztuk Wizualnych, ul. Wiśniowa 10
Członek OKW Okręg nr 2 – mgr Mira Vierstra

W ramach ww. dyżurów będzie można dokonać również pisemnych zgłoszeń kandydata do Senatu spośród grupy pozostałych nauczycieli akademickich (OKW Okręg nr 15).

Formularze KART ZGŁOSZEŃ dostępne na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej:
https://www.uz.zgora.pl/index.php?karty-zgoszen-ukw-1

Wymagania od kandydatów do Kolegium Elektorów:
Członkiem Kolegium Elektorów może być osoba spełniająca następujące wymagania:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa [...], nie pełniła w nich służby, ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji;
7) nie pełni funkcji organu Uniwersytetu lub innej uczelni;
8) nie jest członkiem rady innej uczelni;
9) nie jest zatrudniona w administracji publicznej.

Wymagania od kandydatów do Senatu:
Członkiem Senatu może być osoba spełniająca następujące wymagania:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa [...], nie pełniła w nich służby, ani nie współpracowała z tymi organami;
6) nie ukończyła 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

1) Żadna osoba z Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej nie może kandydować do Kolegium Elektorów i Senatu;
2) Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Kolegium Elektorów i Senatu obecnie nie ograniczają:
- zatrudnienie na UZ na drugim etacie,
- zatrudnienie na UZ nauczycieli akademickich, dla których UZ nie jest podstawowym miejscem pracy,
- zatrudnienie na UZ w niepełnym wymiarze czasu pracy.
3) Czynnego i biernego prawa wyborczego nie mają natomiast osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
_______
wg:
REGULAMIN I KALENDARZ WYBORCZY Uchwalony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą dnia 8 stycznia 2020 r. Prezentacja - wersja rozszerzona. KADENCJA 2020-2024
https://www.uz.zgora.pl/download.php?f=11d550e83cb109b439f5f00318f9d272

Regulaminy wraz z zasadami przeprowadzania wyborów, kryteriów i wymagań dotyczących kandydatów poszczególnych grup, kalendarz wyborczy oraz ogłoszenia bieżące, dostępne są w zakładce WYBORY 2020, na stronie internetowej Uczelnianej Komisji Wyborczej:
https://www.uz.zgora.pl/index.php?uczelniana-komisja-wyborcza

Z wyrazami szacunku,
dr hab. Helena Kardasz, prof. uczelni
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej Okręg nr 2 

Zmień na język polski Change language to English

Informator ISW WYSTAWA WYSTAWA

Plany zajęć


Instytut Sztuk Wizualnych
e-mail: Sekretariat@isw.uz.zgora.pl

tel. + 48 68 328 29 67
ul. Wiśniowa 10
65-517 Zielona Góra